Zorgverzekeringen

Per 1 januari 2014 is de generalistische basis GGZ ingevoerd.

Voorwaarden voor vergoedingen Basispakket Basis GGZ – Middels uw huisarts, een praktijkondersteuner of andere specialist kunt u een verwijzing krijgen voor een BASIS GGZ-behandeling, als u aanspraak wil maken op een vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Bijna alle behandelingen worden grotendeels vergoed door zorgverzekeraars, maar er zijn wel verschillen tussen zorgverzekeraars en (aanvullende) polisvoorwaarden. Raadpleeg uw polisvoorwaarden over wat u precies vergoed krijgt en voor welke zorg precies; Niet alle hulpvragen worden vergoed vanuit de basisverzekering, maar mogelijk wel vanuit een aanvullende verzekering. Misschien moet u nog rekening houden met een eigen bijdrage, wat op kan lopen tot +/- 40%. Een basis GGZ behandeling valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het eigen risico (wettelijk € 385,00 per jaar) betaalt u terug aan uw verzekeraar. Dit geldt voor alle zorg binnen een kalenderjaar samen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw verzekering, de NZa of de Rijksoverheid.

Aanvullende verzekering – Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de Basis GGZ. 

 • Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Religieuze problemen
 • Relatietherapie
 • Hulp bij werkproblemen
 • Psychosociale hulp
 • Zorg bij leerstoornissen waaronder dyslexie. U hebt wel recht op behandeling van ernstige dyslexie
 • Zelfhulp
 • Het toeleiden naar zorg
 • Preventie en dienstverlening
 • Bepaalde interventies (psychoanalyse, neurofeedback, deep brain stimulation en transcranial magnetic stimulation)
 • Psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen
 • Intelligentieonderzoek
 • Schoolpsychologische zorg

Om voor vergoeding van deze zorg in aanmerking te komen zou u een aanvullende verzekering kunnen afsluiten met dekking voor “aanvulling vergoeding psychologische zorg”. Het gaat hier dan om overige of soms alternatieve psychologische zorg die niet binnen de GGZ valt, maar wel een aanvulling kan zijn op GGZ. Het is aan te bevelen om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg eerst contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar dan wel de polisvoorwaarden te raadplegen.

Tarief/ facturatie – Devotas kent geen “gratis” intakegesprekken. Aan het einde van uw behandeltraject ontvangt u een Totaalfactuur van uw behandeltraject. Devotas hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. U dient uw Totaalfactuur zelf betaalbaar te stellen en u dient zelf uw declaratie te verzorgen bij uw zorgverzekeraar. Mochten wij een betalingsovereenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u geen factuur van Devotas, maar zal de factuur rechtstreeks bij uw verzekering ingediend worden.

Declareren van verzekerde zorg – Mocht uw behandeltraject onder de voorwaarden van uw basisverzekering vallen dan ontvangt u aan het einde van uw behandeltraject een Totaalfactuur van Devotas. Waarmee u uw behandeltraject kunt declareren bij uw zorgverzekering. Tenzij wij beschikken over een betalingsovereenkomst met uw zorgverzekering en Devotas direct bij uw zorgverzekering kan declareren (zie verder op deze pagina).

Uw Totaalfactuur – De hoogte van de factuur wordt bepaald door de diagnose en de staffel waar de hoeveelheid geregistreerde tijd in valt. Aan het begin van uw traject wordt een verwachte prestatiecode benoemd. De geregistreerde tijd bestaat behalve uit directe tijd, tijd dat er direct contact tussen u en een zorgverlener is geweest, ook uit indirecte tijd. Indirecte tijd wordt besteed aan overleg met uw huisarts, intern overleg tussen behandelaar en hoofdbehandelaar of tussen behandelaars onderling, tijd om verslagen uit te werken, brieven te maken, documenten te archiveren, vragenlijsten voor u klaar te zetten, te interpreteren, etc. Uw Totaalfactuur dient te voldoen aan een aantal eisen conform de wetgeving NZa.

Regiebehandelaar en medebehandelaar – De regiebehandelaar is voor u en uw behandelaar (uw psycholoog of orthopedagoog) het aanspreekpunt voor de grote lijn in uw behandeling. De regiebehandelaar is degene die aanspreekbaar is als u iets mist in het behandelplan of in de behandeling. Ook uw behandelaar kan informatie over de voortgang bij de regiebehandelaar aangeven. De regiebehandelaar overziet het totale zorgproces, bewaakt de rode draad en bekijkt samen met u wat de meest passende zorg voor u is. De regiebehandelaar heeft de taak om ervoor te zorgen dat de grote lijn van uw behandeling voor iedereen helder is en dat de samenwerking en afstemming goed verloopt. Op uw Totaalfactuur staat een tijdsspecificatie vermeldt van zowel uw regiebehandelaar als van uw behandelaar.

Verwijsbrief generalistische Basis GGZ – Om gebruik te kunnen maken van verzekerde zorg is een verwijzing noodzakelijk. Een verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een andere arts (bijvoorbeeld bedrijfsarts, medisch specialist of jeugdarts) een verwijzing afgeven. De originele verwijzing, op briefpapier van de verwijzer of voorzien van een praktijkstempel, dient bij aanvang van de zorg aanwezig te zijn. Een verwijzing is maximaal één jaar geldig, echter dient de behandeling binnen 9 maanden na uitgifte gestart te zijn. Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan:

 • Datum verwijzing
 • Gegevens van de verwijzer: Naam, functie, adresgegevens, AGB-code en handtekening
 • Gegevens cliënt: Naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN en/of inschrijfnummer
 • Reden verwijzing: Vermoeden van een DSM*-benoemde stoornis
 • Er dient verwezen te worden naar: Generalistische Basis GGZ

 *De DSM is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Bijvoorbeeld angst of depressie.

De vermelde tarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.

Wat u moet weten over Devotas; Mocht u meer zorg wensen, dan zult u hoogstwaarschijnlijk deze kosten zelf moeten dragen en kunt u deze kosten, als uw aanvullende polis hier niet in voorziet, niet declareren. En adviseren wij u altijd rekening te houden met uw eigen risico. In een eerste gesprek wordt er een inschatting gemaakt van de benodigde zorgzwaarte op basis van de beleidsregels van de NZa. De genoemde tarieven zijn de maximumtarieven die gedeclareerd mogen worden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Code Omschrijving 2019 2020 2021
180001 Basis GGZ Kort (BK), Max. 294 minuten € 507,62 € 504,71 € 522,13
180002 Basis GGZ Middel (BM), Max. 495 minuten € 864,92 € 856,34 € 885,01
180003 Basis GGZ Intensief (BI), Max. 750 minuten € 1.356,25 € 1.373,34 € 1.434,96
180004 Basis GGZ Chronisch (BC), Max. 753 minuten € 1.251,70 € 1.287,27 € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject, Tot 120 minuten € 207,19 € 219,53 € 228,04
198300 OVP/OZP niet-basispakketzorg consult 60 minuten (Onverzekerd product Consult) € 105,25 € 109,76 € 114,41
119053 Schriftelijke informatie-verstrekking t.b.v. bedrijfs-/ verzekeringsarts € 85,09 € 86,57 € 89,65

Wanneer u wel een intake heeft gehad, maar er geen vervolgbehandeling volgt, omdat u bijvoorbeeld zelf besluit geen vervolg aan het contact te geven of omdat blijkt dat uw klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, of er geen sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens de DSM5-classificatie wordt een onvolledig behandeltraject  (code: 180005) in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen € 228,04 (tarief 2021) en komen mogelijk ten laste van uw eigen risico.

Downloaden leveringsvoorwaarden 

 • Regiebehandelaar en GZ-Psycholoog is BIG geregistreerd,
 • Psychologen zijn “Psycholoog NIP”,
 • Orthopedagogen zijn lid van het NVO, als NVO Orthopedagoog,
 • Al onze behandelaars in de jeugdzorg zijn geregistreerd bij SKJ,
 • Devotas is on-gecontracteerde zorg voor volwassenen. Echter kent Devotas voor een paar verzekeringen een betalingsovereenkomst (zie hieronder).
 • Devotas heeft diverse zorgcontracten voor de Jeugd afgesloten; kijk hier voor welke Gemeente dit geldt.

Direct declareren bij uw zorgverzekering door middel van een betalingsovereenkomst 2021 – Devotas beschikt over een betalingsovereenkomst met slechts een paar zorgverzekeringen. Mits het verzekerde zorg betreft binnen de generalistische Basis GGZ en u een geldige verwijzing van uw huisarts heeft, kan Devotas uw zorg direct declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A., UZOVI 7029
 • InTwente Zorgverzekeraar, UZOVI 3344
 • Stad Holland Zorgverzekeraar, UZOVI 7037
 • De Amersfoortse, UZOVI 9018
 • Ditzo, UZOVI 3336
 • Aevitae, UZOVI 3360

Voor alle andere zorgverzekeringen geldt dat u alleen kunt declareren met een Totaalfactuur + bijlage aan het einde van uw behandelingstraject en volgens de voorwaarden die gelden binnen uw polis en de algemene zorgwetgeving.

 • Legitimeren Uw contact-, adresgegevens, uw BSN-nummer en Uzovinummer en polisnummer verzekering dient u beschikbaar te stellen, conform de wet WGBO. Ouders dienen voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs te hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Deze identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.
 • Alternatieve zorg  – In vele aanvullende pakketten is “Alternatieve Zorg” opgenomen. Mogelijk kunt u aanspraak maken op een vergoeding met het voordeel dat u mogelijk ook geen rekening hoeft te houden met uw eigen risico.
 • Tips Eventueel kunt u onderzoeken of uw werkgever financieel kan meedenken. Vele werkgevers zijn gebaat bij uw welzijn en zijn ook steeds vaker bereid u tegemoet te komen in de kosten.
 • Verhinderd? Bent u verhinderd, laat het ons tijdens kantooruren weten, 24 uur van tevoren. Wij kunnen dan nog iemand anders helpen en inplannen. Als u zich niet tijdig afmeldt, zijn we helaas genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen en is niet declarabel.
 • Disclaimer Devotas is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website; Echter kunnen wij u niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie welke op deze website te vinden is, alsmede eventuele gegeven adviezen per mail of telefoon.
 • Andere belangrijke links;
 • Rijksoverheid – Geestelijke gezondheidszorg
 • Wet WGBO
 • Invoering Basis GGZ