Zorgverzekeringen

Per 1 januari 2014 is de generalistische basis GGZ ingevoerd.

Voorwaarden voor vergoedingen Basispakket Basis GGZ – Middels uw huisarts, een praktijkondersteuner of andere specialist kunt u een verwijzing krijgen voor een BASIS GGZ-behandeling, als u aanspraak wil maken op een vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Bijna alle behandelingen worden grotendeels vergoed door zorgverzekeraars, maar er zijn wel verschillen tussen zorgverzekeraars en (aanvullende) polisvoorwaarden. Raadpleeg uw polisvoorwaarden over wat u precies vergoed krijgt en voor welke zorg; Niet alle hulpvragen worden vergoed vanuit de basisverzekering, maar mogelijk wel vanuit een aanvullende verzekering. Daarnaast is het mogelijk dat u een verplicht of een vrijwillig eigen risico dient te dragen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de NZa en de Rijksoverheid.

Tarief/ facturatie – DEVOTAS kent geen “gratis” gesprekken. Individuele consulten kosten € 100,00 per consult. Telefonisch kunt u informeren naar de overige tarieven. Als cliënt van Devotas ontvangt u voorschotsfacturen van uw behandeling, welke u tijdig dient te voldoen. Onze facturen worden per e-mail verzonden met een betaaltermijn van 14 dagen na dagtekening factuur. Alleen op verzoek per post. Voor uw en onze veiligheid nemen wij geen contant geld aan. Tenzij wij beschikken over een betalingsovereenkomst met uw zorgverzekering (zie verder op deze pagina).

Declareren van verzekerde zorg – Mocht uw behandeltraject onder de voorwaarden van uw basisverzekering vallen dan ontvangt u aan het einde van uw behandeltraject een Totaalfactuur van Devotas. Waarmee u uw behandeltraject kunt declareren bij uw zorgverzekering. Tenzij wij beschikken over een betalingsovereenkomst met uw zorgverzekering en Devotas direct bij uw zorgverzekering kan declareren (zie verder op deze pagina).

Verwijsbrief generalistische Basis GGZ – Om gebruik te kunnen maken van verzekerde zorg is een verwijzing noodzakelijk. Een verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een andere arts (bijvoorbeeld bedrijfsarts, medisch specialist of jeugdarts) een verwijzing afgeven. De originele verwijzing, op briefpapier van de verwijzer of voorzien van een praktijkstempel, dient bij aanvang van de zorg aanwezig te zijn. Een verwijzing is maximaal één jaar geldig, echter dient de behandeling binnen 9 maanden na uitgifte gestart te zijn. Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan:

 • Datum verwijzing
 • Gegevens van de verwijzer: Naam, functie, adresgegevens, AGB-code en handtekening
 • Gegevens cliënt: Naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN en/of inschrijfnummer
 • Reden verwijzing: Vermoeden van een DSM*-benoemde stoornis
 • Er wordt verwezen naar: Generalistische Basis GGZ

 *De DSM is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Bijvoorbeeld angst of depressie.

De vermelde tarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.

Prestatiecode en omschrijving 2016 2017 2018
180001 – Basis GGZ Kort (BK) Maximaal 5 consulten € 457,43 € 472,65 € 487,26
180002 – Basis GGZ Middel (BM) Maximaal 8 consulten € 779,40 € 805,34 € 830,23
180003 – Basis GGZ Intensief (BI) Maximaal 12 consulten € 1.222,15 € 1.262,82 € 1.301,85
180004 – Basis GGZ Chronisch (BC) € 1.127,95 € 1.165,48 € 1.201,50
180005 – Onvolledig behandeltraject tot 120 minuten € 186,71 € 192,92 € 198,88
198300 – OVP niet-basispakketzorg consult 60 minuten € 95,89 € 98,00 € 101,03
119052 – Schriftelijke informatieverstrekking t.b.v. bedrijfs-/ verzekeringsarts € 77,10 € 79,73 € 82,02

Downloaden leveringsvoorwaarden 

Wat u moet weten over Devotas; Mocht u meer zorg wensen, dan zult u hoogstwaarschijnlijk deze kosten zelf moeten dragen en kunt u deze kosten, als uw aanvullende polis hier niet in voorziet, niet declareren. En adviseren wij u altijd rekening te houden met uw eigen risico.In een eerste gesprek wordt er een inschatting gemaakt van de benodigde zorgzwaarte op basis van de beleidsregels van de NZa. De genoemde tarieven zijn de maximumtarieven.

 • Regiebehandelaar en GZ-Psycholoog is BIG geregistreerd,
 • Psychologen zijn “Psycholoog NIP”,
 • Orthopedagogen zijn lid van het NVO, als NVO Orthopedagoog,
 • Al onze behandelaars in de jeugdzorg zijn geregistreerd bij SKJ,
 • Devotas is on-gecontracteerde zorg voor volwassenen. Echter kent Devotas voor een paar verzekeringen een betalingsovereenkomst (zie hieronder).
 • Devotas heeft diverse zorgcontracten voor de Jeugd afgesloten; kijk hier voor welke Gemeente dit geldt.

Direct declareren bij uw zorgverzekering door middel van een betalingsovereenkomst (m.i.v. September 2017) – Devotas beschikt over een betalingsovereenkomst met slechts een paar zorgverzekeringen. Mits het verzekerde zorg betreft binnen de generalistische Basis GGZ en u een geldige verwijzing van uw huisarts heeft, kan Devotas uw zorg direct declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • DSW, UZOVI 7029
 • inTwente Zorgverzekeraar, UZOVI 3344
 • Stad Holland, UZOVI 7037
 • A.S.R., UZOVI 0403
 • De Amersfoortse, UZOVI 9018
 • Ditzo, UZOVI 3336
 • Aevitae BV, UZOVI 3328

Voor alle andere zorgverzekeringen geldt dat u alleen kunt declareren met een Totaalfactuur aan het einde van uw behandelingstraject en volgens de voorwaarden die gelden binnen uw polis en de algemene zorgwetgeving.

Legitimeren Uw contact-, adresgegevens, uw BSN-nummer en Uzovinummer en polisnummer verzekering dient u beschikbaar te stellen, conform de wet WGBO. Ouders dienen voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs te hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Deze identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Alternatieve zorg  – In vele aanvullende pakketten is “Alternatieve Zorg” opgenomen. Mogelijk kunt u aanspraak maken op een vergoeding met het voordeel dat u mogelijk ook geen rekening hoeft te houden met uw eigen risico.

Tips Eventueel kunt u onderzoeken of uw werkgever financieel kan meedenken. Vele werkgevers zijn gebaat bij uw welzijn en zijn ook steeds vaker bereid u tegemoet te komen in de kosten; Download  Aanvraagformulier kosten gedragen door werkgever

Verhinderd? Bent u verhinderd, laat het ons tijdens kantooruren weten, 24 uur van tevoren. Wij kunnen dan nog iemand anders helpen en inplannen. Als u zich niet tijdig afmeldt, zijn we helaas genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen en is niet declarabel.

Disclaimer Devotas is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website; Echter kunnen wij u niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie welke op deze website te vinden is, alsmede eventuele gegeven adviezen per mail of telefoon.

Andere belangrijke links;