Zorgverzekeringen

 

Het Zorgprestatiemodel Geestelijke Gezondheidszorg 3e jaargang en tarieven 2024

Hierbij uitleg over het Zorgprestatiemodel en de wijze van factureren; Het bestaande DBC-model (Diagnose Behandel Combinatie) is afgeschaft per 31-12-2021. Per 1 januari 2022 is in Nederland een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd voor de Geestelijke Gezondheidszorg; Het ‘Zorgprestatiemodel’. Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid (NZa) vastgesteld.

Als u gestart bent met een behandeling in de GGZ 2023 die in het daaropvolgende kalenderjaar doorloopt, dan betaalt u in beide kalenderjaren eigen risico. Dit is wettelijk bepaald en hier heeft Devotas geen verdere invloed op.

In het Zorgprestatiemodel wordt per gesprek gefactureerd. Dit betekent dat Devotas per maand een verzamelfactuur zal opstellen. In het Zorgprestatiemodel zijn de volgende variabelen relevant voor de vaststelling van het tarief van een consult:

 • De duur van ieder contact (waaronder ook contact via e-mail, telefoon)
 • De aard van ieder contact: diagnostiek of behandeling
 • En welke behandelaar er betrokken is bij dit contact. Dit kan uw medebehandelaar zijn en/of uw regiebehandelaar of beiden.

Regiebehandelaar en medebehandelaar – De regiebehandelaar en uw behandelaar (uw psycholoog of orthopedagoog) zijn voor u het aanspreekpunt voor de grote lijn in uw behandeling. Beiden zijn wetenschappelijk onderwezen en afgestudeerd. De regiebehandelaar is een GZ-Psycholoog en is betrokken in uw behandelplan en uw behandeling. Ook uw behandelaar kan informatie over de voortgang bij de regiebehandelaar aangeven. De regiebehandelaar overziet het totale zorgproces, bewaakt de rode draad en bekijkt samen met u wat de meest passende zorg voor u is. De regiebehandelaar heeft de taak om ervoor te zorgen dat de grote lijn van uw behandeling voor iedereen helder is en dat de samenwerking en afstemming goed verloopt. De betrokkenheid van een regiebehandelaar (GZ-Psycholoog) is bij zorgwetgeving verplicht. Op uw factuur kunnen daarom tijdsspecificaties vermeldt staan van zowel van uw regiebehandelaar als van uw behandelaar. Evenals een benodigd intercollegiaal overleg tussen uw behandelaar en een regiebehandelaar, zoals het Multidisciplinair Overleg (MDO). Het overleg wordt vastgelegd in uw behandelplan.

Goed om te weten – Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Het is aan te bevelen te controleren of uw traject vergoed wordt door uw nieuwe zorgverzekeraar.

Zorgvraagtypering – In 2022 gaan de zorgverzekeraars werken met zorgvraagtypering. Dat houdt in dat wij verplicht zijn om met u een vragenlijst (HoNOS+) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij u van toepassing is. U kunt deze vragenlijst al inzien op; https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Deze zorgvraagtype komt dan ook op uw factuur te staan. Wilt u uw privacy behouden, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Een aantal gegevens over u zullen dan niet aan de zorgverzekering doorgegeven gaan worden. Uw verzekering ontvangt een kopie van de getekende privacyverklaring. Binnen Devotas worden cliënten met zorgvraagtypen 1 t/m 4 behandeld. Cliënten met zorgvraagtypen 5 t/m 8 verwijzen wij terug naar de huisarts voor meer specialistisch zorg die beter zal sluiten bij uw hulpvraag.

Verwijsbrief – Er is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten alleen zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. Voor sommige problemen heeft u geen recht op dekking voor zorg uit de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ, denkende aan bijvoorbeeld relatieproblemen, slaapstoornissen, klachten waarbij nog geen diagnose kan worden gesteld of bijvoorbeeld een burn-out.

Doorverwijzing dient te geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, waarbij in de verwijsbrief is opgenomen wie is verwezen en waarom. Een verwijsbrief is maximaal 1 jaar geldig, of korter als uw zorgverzekering andere voorwaarden kent. Voor vervolgbehandelingen die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken. Voor de actuele en volledige voorwaarden kunt u terecht bij uw eigen verzekeraar. Het is goed te realiseren dat uw zorgverlener zorg aan u levert. En uw zorgverzekering een product is tussen u en de zorgverzekeraar. Daarom is het voor u als client te adviseren ieder jaar goed te kijken naar uw persoonlijke behoeften aan zorg en het product dat u afneemt in de vorm van zorgverzekering.

Vergoeding – Devotas kent slechts enkele contracten met zorgverzekeraars. Zie lijst gecontracteerde zorg. Voor andere zorgverzekeraars betekent dit dat wij ‘niet-gecontracteerde zorg’ zijn.

 • GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uitsluitend je basisverzekering is relevant voor de hoogte van de vergoeding.
 • De hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verschilt per basisverzekering. Sommige polissen vergoeden de factuur volledig, andere vergoeden een percentage tussen de 60-100%. 
 • Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor de rekening van de cliënt.

Afhandelingen – In het algemeen kent Devotas geen “gratis” diensten en zal bestede tijd altijd in rekening gebracht worden. De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Voor niet-gecontracteerde zorg, verloopt de verrekening van de kosten van behandeling als volgt:

 • Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvangt u per mail thuis op het door u opgegeven e-mailadres.
 • Om vergoeding te ontvangen dient u de factuur zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Het bedrag op de factuur maakt u over naar Devotas, ook als uw vergoeding van uw zorgverzekering lager uitvalt. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
 • De termijn voor betaling is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 werkdagen na declaratie hun vergoeding op uw rekening.

Gemaakte kosten – voortijdig stoppen met behandeling. Nadat u door uw huisarts bent aangemeld bij Devotas wordt u bij ons ingeschreven. Op dat moment wordt uw behandeltraject administratief gestart. Voordat u daadwerkelijk in contact komt met behandelaar van Devotas worden er (administratieve) handelingen verricht ter beoordeling van uw aanmelding en ter voorbereiding van uw intake. Dit noemen we indirecte tijd. Deze tijd wordt in rekening gebracht. Wanneer na uw eerste gesprek (directe tijd binnen de DBC) blijkt dat GGZ Devotas u niet de benodigde behandeling kan bieden, wordt uw behandeltraject gesloten. De geregistreerde tijd wordt door Devotas bij uw zorgverzekeraar dan wel bij uzelf in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat dit gevolgen heeft voor uw verplichte- of vrijwillig verhoogde eigen risico. De facturen worden verzonden vanaf office@devotas.nl, wij adviseren u dit e-mail adres als veilig te markeren in uw mailbox om te voorkomen dat facturen in uw SPAM filter belanden. 

Annuleren – Afspraken kunnen op werkdagen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Hiervoor zijn vele wegen om tijdig een bericht achter te kunnen laten, denkende aan telefoon, mail, voicemail, webmail, sms enzovoorts. Voor het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt een wegblijftarief van € 100,00 per consult (45 minuten) in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg? – Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur aan de zorgverlener. De cliënt heeft doorgaans geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar. De behandelaar wordt gedwongen zijn praktijkvoering te voegen aar de eisen van de zorgverzekeraar. Zo kent gecontracteerde zorg zowel voordelen als nadelen.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt een percentage van de factuur aan de cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis van de cliënt. Het deel dat niet wordt vergoed, wordt door de cliënt zelf opgebracht. De factuur wordt door de cliënt zelf betaald aan de behandelaar.

Direct declareren bij uw zorgverzekering door middel van een betalingsovereenkomst 2024 – Devotas beschikt over een betalingsovereenkomst met slechts een paar zorgverzekeringen. Mits het verzekerde zorg betreft binnen de generalistische Basis GGZ en u een geldige verwijzing van uw huisarts heeft, kan Devotas uw zorg direct declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A., UZOVI 7029
 • InTwente Zorgverzekeraar, UZOVI 3344
 • Stad Holland Zorgverzekeraar, UZOVI 7037
 • A.S.R. UZOVI 9018
 • A.S.R. Ik kies zelf, UZOVI 3336 (voorheen beter bekend als Ditzo)
 • Aevitae (EUCARE), UZOVI 3360

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend? – Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ. Per 2024 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Verder blijft de mogelijkheid bestaan om dit bedrag vrijwillig op te hogen tot een maximum van € 885,-. Per 1 januari start een nieuw verzekeringsjaar en start opnieuw het eigen risico.

Tarieven – Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn meerdere zorgprestaties mogelijk:

 • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De duur van het consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde.

Zorgaanbieders mogen uitgaan van de geplande tijd. Gepland betekent dat starttijd en duur van het consult vóór de geplande start van het consult zijn vastgelegd. Bij Devotas worden er consulten van 45 minuten ingepland. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd dient het consult te worden aangepast op basis van de realisatie. Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail, telefoon of anders? Dan kan dit als 1 consult op uw rekening komen te staan.

Devotas valt onder kwaliteitsstatuut sectie II; 

Tarieven Psycholoog WO (overige beroepen) 

Prestatiecode Consulttype Minuten 2024
CO0066 Behandeling 5 € 27,61
CO0196 Behandeling 15 € 49,11
CO0326 Behandeling 30 € 83,31
CO0456 Behandeling 45 € 118,15
CO0586 Behandeling 60 € 140,14
CO0716 Behandeling 75 € 172,37
CO0846 Behandeling 90 € 210,63
CO0976 Behandeling 120 € 300,11
CO0001 Diagnostiek 5 € 35,24
CO0131 Diagnostiek 15 € 60,49
CO0261 Diagnostiek 30 € 99,81
CO0391 Diagnostiek 45 € 139,31
CO0521 Diagnostiek 60 € 159,69
CO0651 Diagnostiek 75 € 194,39
CO0781 Diagnostiek 90 € 238,41
CO0911 Diagnostiek 120 € 330,12

Tarieven GZ-psycholoog

Prestatiecode Consulttype Minuten 2024
CO0107 Behandeling 5 € 31,48
CO0237 Behandeling 15 € 56,19
CO0367 Behandeling 30 € 95,67
CO0497 Behandeling 45 € 135,89
CO0627 Behandeling 60 € 161,46
CO0757 Behandeling 75 € 198,72
CO0887 Behandeling 90 € 242,76
CO1017 Behandeling 120 € 346,41
CO0042 Diagnostiek 5 € 39,98
CO0172 Diagnostiek 15 € 68,88
CO0302 Diagnostiek 30 € 114,20
CO0432 Diagnostiek 45 € 159,70
CO0562 Diagnostiek 60 € 183,44
CO0692 Diagnostiek 75 € 223,48
CO0822 Diagnostiek 90 € 274,01
CO0952 Diagnostiek 120 € 380,13

Overige producten die gedeclareerd kunnen worden;

Prestatiecode Consulttype 2024
OV0007 Intercollegiaal overleg kort (5-15 minuten) € 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang (vanaf 15 minuten) € 76,35
OV0012 Niet-basispakketzorg consult € 132,24
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden € 104,69

Overige tarieven zijn te vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Tarieven onverzekerde zorgWanneer u geen aanspraak kunt maken op een vergoeding van uw verzekering en u wenst wel behandeling, waarvoor u zelf de kosten wilt dragen;  Dan heeft u voor niet vergoede zorg geen verwijzing nodig. Voor niet vergoede zorg (Niet Basispakketzorg), niet nagekomen afspraak en coaching geldt dat deze maandelijks worden gefactureerd bij u zelf.

Het tarief voor Overig Product (OVP) is:

 • Intake € 230,00 (sessie en verslaglegging)
 • Per sessie € 132,24
 • Dubbele sessie € 230,00
 • Telefonisch consult (max. 10 minuten): € 30,00
 • Extra administratieve handelingen reeds verstrekte documenten € 20,00

Een sessie is opgebouwd uit 45 minuten direct cliëntencontact en 15 minuten indirecte tijd.

Legitimeren – Uw contact-, adresgegevens, uw BSN-nummer en Uzovi-nummer en polisnummer verzekering dient u beschikbaar te stellen, conform de wet WGBO. Ouders dienen voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs te hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Deze identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Alternatieve zorg – In vele aanvullende pakketten is “Alternatieve Zorg” opgenomen. Mogelijk kunt u aanspraak maken op een vergoeding met het voordeel dat u mogelijk ook geen rekening hoeft te houden met uw eigen risico.

Via werkgever – Eventueel kunt u onderzoeken of uw werkgever financieel kan meedenken. Vele werkgevers zijn gebaat bij uw welzijn en zijn ook steeds vaker bereid u tegemoet te komen in de kosten. Hiervoor kan een offerte opgemaakt worden.

Disclaimer – Devotas werkt zo zorgvuldig als mogelijk, als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website; Echter kunnen wij u niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie welke op deze website te vinden is, alsmede eventuele gegeven adviezen per mail of telefoon.

Gratis foto's van Hoofd