Kinder en jeugd

PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING VOOR KINDEREN EN JEUGDIGEN

Binnen Devotas staat het kind centraal, maar het kind kan niet los worden gezien van zijn ouders en het gezin waarin het opgroeit. Dit systeem is van groot belang op de ontwikkeling van een kind. Daarom wordt er in de behandeling ook aandacht besteed aan de ouders en/of het hele gezin waarin het kind opgroeit.

Het proces van opvoeden is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet wanneer het gaat om het opvoeden van een kind met een specifieke hulpvraag. Er bestaat geen standaard handleiding met een perfect passende oplossing voor ieder probleem dat zich voordoet. Meestal lukt het ouders wel om met de problemen van opgroeiende kinderen om te gaan, maar soms ook niet meer. En lopen we, als ouders en/of school, tegen probleempjes of vraagstukken aan en zouden we graag over inzichten, tips en trucs beschikken om kinderen te helpen in hun dagelijks functioneren. 

Ouders en/of overige gezinsleden krijgen steun en tips en worden (indien nodig) op een actieve manier betrokken in de therapie. Samenwerken, dat is waar het om draait. Wanneer iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kan een kind vaak sneller en effectiever geholpen worden.

Onze psycholoog of orthopedagoog Ontvangt u, als ouders, graag op een eerste gesprek. U kent uw kind als geen ander en beschikt u over hele belangrijke informatie voor ons als het gaat om wie hij of zij is en tegen welke probleempjes en vragen aangelopen wordt.  Onze behandelaar maakt hier graag een inventarisatie van om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw kind hoeft bij dit eerste gesprek nog niet aanwezig te zijn.

Hulpverleningstraject Verder zal in het eerste gesprek besproken worden hoe het verdere verloop van de behandeling eruit zal zien. Dit kan advisering, onderzoek, therapie en/of training inhouden. Het aantal gesprekken en/of onderzoek hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Dit kan zeer kort zijn als het om een beperkt advies gaat, of wat langer bij zwaardere problemen.

Gescheiden ouders – Ouders hebben in de meeste gevallen het gezamenlijke gezag over hun kind(-eren). Dat betekent dat beide ouders gelijke rechten hebben. In geval van echtscheiding wordt een kind vaak door een van de ouders aangemeld. In dat geval heeft u als ouder, die behandeling vraagt voor uw kind (tot 16 jaar), de plicht om de andere ouder hierover te informeren, zodanig dat deze schriftelijk zijn/haar instemming vastlegt in het toestemmingsformulier voor diagnostiek en behandeling. Dit formulier wordt
opgeslagen in het dossier van uw kind. Pas nadat beide ouders hun toestemming hebben gegeven, kan er gestart worden met het onderzoek en de behandeling.

Om goede zorg te kunnen verlenen, is het noodzakelijk en verplicht om een dossier bij te houden, waarin wij de gegevens van uw kind, onze bevindingen en de voortgang van onderzoek en behandeling vastleggen. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) bepalen samen hoe dit moet gebeuren. Eenhoofdig gezag zal aangetoond moeten worden door middel van een recent en origineel uittreksel uit het gezagsregister bij uw Gemeente (gratis). Mocht er sprake zijn van een voogd of OTS, dan dient dit eveneens kenbaar gemaakt te worden tijdens de eerste afspraak.

wpb70dbfee_06Jeugdwet Gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet en daarmee ook de Jeugd GGZ. Als u hier meer over wilt weten, kunt u dit verder nalezen op de website van de Rijksoverheid, of nagaan bij de Gemeente.

Specialisaties:

 • ADD, ADHD,
 • Autisme,
 • Faalangst, Onzekerheid en verlegenheid,
 • Gedrags- en werkhoudingsproblemen,
 • Pubergedrag,
 • Identiteitsproblemen,
 • Hechtingsproblematiek,
 • Kind en echtscheiding,
 • Huiswerk begeleiding.
 • Onderbouwing PGB – aanvragen,

Grotere kinderen hebben soms grotere problemen, pubers! Wij kunnen ouders en kind begeleiding en ondersteuning bieden, wanneer kinderen te maken krijgen met drank- en drugs misbruik. Of wanneer uw kind (vermoedelijk) betrokken raakt bij een Loverboy’s circuit. Wacht u hierbij niet, als u alleen een vermoeden heeft.

Onderzoeken; (download informatie in pdf)

 • Diagnostisch onderzoek (het in kaart brengen van cognitie en sociaal emotionele ontwikkeling),
 • Waarop een aanvullend onderzoek mogelijk is naar Autisme, ADD of ADHD,
 • Cognitief onderzoek, intelligentieprofiel, (hoog begaafd),
 • Didactisch onderzoek als aanvulling op diagnostisch onderzoek, tbv alle leerproblemen als bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie,
 • En bij hele jonge kinderen kan er een observationeel onderzoek gedaan worden.

Trainingen; (download informatie in pdf)

 • Training “Rots en Water” of voor de kleinere kinderen “Kiezel en Druppel”,
 • Sova Training of Sociale vaardigheidstraining,
 • Training Zelfcontrole,
 • Functietraining,
 • T.O.M. Training (Theory of Mind of Theorie of Mind),
 • Training voor pesters en gepesten,
 • Grow up! Pubertraining  (voor 12 jaar en ouder)

wpb17b9f48_01_06