AVG

Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

Volgens de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die met ingang van op 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt, heeft een cliënt recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. Bovendien heeft hij of zij recht op inzage van de persoonsgegevens. Op verzoek krijgt u daar een kopie van. De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. Daarom blijven de volgende wetten gelden:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
  • Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ);
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in uw dossier; Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeven van de financiële administratie en declaratie bij zorgverzekeraars en/of Gemeenten. In het medisch dossier staan alle gegevens over uw behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts. U kunt uw behandelaar vragen, welke gegevens over u zijn vastgelegd. Ook kunt u de gegevens laten aanpassen of verwijderen. De gegevens in uw medisch dossier worden maximaal 15 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens uit uw dossier vernietigd. U kunt vragen uw gegevens eerder te vernietigen. Devotas beschikt over AVG verwerkersovereenkomsten met alle betrokken partijen.

Download hier onze Privacystatement.

Devotas website en email

Devotas beschikt over een veilige website; te herkennen aan “https”. Het slotje SSL: Het SSL Certificaat van onze website versleutelt al het verkeer tussen de website en uw computer. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwillende. Een SSL Certificaat is verplicht voor alle websites waarbij persoonsgegevens verzonden worden tussen de website en u als bezoeker.

Berichten via SSL: Alle informatie die u via de website naar ons verstuurd, wordt niet opgeslagen binnen (een database van) de website. De gegevens worden binnen de servers van de hostingsprovider direct verstuurd naar de praktijk. Dit gaat per e-mail over een beveiligde SSL verbinding. Dit betekent dat uw mail of bestanden onderweg niet onderschept kunnen worden door onbevoegden. Ook het ‘reguliere’ e-mailverkeer verloopt vanuit de praktijk over SSL.

Mailt u veilig?

Belangrijk in het digitaal contact tussen u en de praktijk is dat u uw e-mailprogramma over SSL laat lopen. Anders is de beveiliging aan de kant van de praktijk op orde, maar kan het bericht alsnog gelezen worden als u uw e-mail niet over SSL laat lopen (de SSL instellingen kunt u verkrijgen via uw provider). Maak bij voorkeur geen gebruik van ‘gratis’ e-maildiensten zoals Gmail, maar kies de betaalde variant via uw provider. Devotas meent niet verantwoordelijk te zijn voor de door u gebruikte e-mailadressen en instellingen.